Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE

Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. 
     • adres: Saxo Group sp. z o.o. sp.k. ZBROJOWNIA, ul. Pszczyńska 202A 44-100 Gliwice;
     • telefon: 32 445 74 07;
     • e-mail: sklep@zbrojownia.pl

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU DO 100 DNI!

 

W trosce o naszych klientów wprowadzamy dodatkową opcję - ZWROT DO 100 DNI! Dzięki temu mają Państwo prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@zbrojownia.pl). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (pobierz wzór).

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przykładowo:
   - towar z wykonanym grawerem, wybiciem lub inną dokonaną indywidualną zmianą na produkcie, nie podlega zwrotowi ani wymianie, ze względu na realizację wg specyfikacji Klienta,
 
- towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu lub zabezpieczony plombami (przykładowo maseczki ochronne, bielizna), ze względów higienicznych, nie podlega zwrotowi ani wymianie, jeżeli opakowanie zostało rozpieczętowane przez Klienta po dostarczeniu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy po ustawowym okresie 14 dni, a przed upływem 100 dni, produkt powinien być w stanie umożliwiającym jego dalszą sprzedaż. Zwracany produkt powinien posiadać wszystkie metki, oznaczenia, a także oryginalne opakowanie, oraz oryginał dowodu zakupu, np. paragon fiskalny.

6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Prosimy odesłać rzecz niezwłocznie na adres:
SAXO GROUP sp. z o.o. sp.k.
ul. Pszczyńska 202A, 44-100 Gliwice,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prosimy także o przesłanie wraz z towarem dowodu zakupu (faktura lub paragon), co usprawni procedurę zwrotu.

 

REKLAMACJE 

Sklep Zbrojownia.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Jest także możliwość odesłania reklamowanego produktu do naszego magazynu i my możemy przekażemy go do autoryzowanego serwisu. Kupujący wysyła produkt kompletny, z całym wyposażeniem i dowodem zakupu na swój koszt. Przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na nasz koszt. Aby reklamować produkt wystarczający jest dowód zakupu. Reklamacje produktów niekompletnych lub bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane, a ewentualny zwrot towaru nastąpi tylko po zapłacie kosztów wysyłki. Przyjmujemy wyłącznie produkty zakupione w naszym sklepie.

Reklamowany produkt należy zwrócić na adres:

Saxo Group ZBROJOWNIA
ul. Pszczyńska 202A, 44-100 Gliwice
tel. 32 445 74 07
z dopiskiem "Reklamacja Zbrojownia"

Możesz także zgłosić reklamację osobiście w naszym sklepie stacjonarnym w Gliwicach - adresa i mapa dojazdu tutaj.

Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego do pobrania - (pobierz wzór)

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym działem Obsługi Klienta:
• e-mail -  sklep@zbrojownia.pl
• telefon - 32 445-74-07

 

 

Poniższe przepisy prawa regulują podstawę i zakres odpowiedzialności za sprzedany produkt przez Zbrojownia.pl wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, odpowiednio:
- Reklamacja produktu na podstawie rękojmi - w przypadku produktów zakupionych do dnia 31.12.2022 r. w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej produktu podstawę i zakres odpowiedzialności określają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku;
- Reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową - w przypadku produktów kupionych od dnia 01.01.2023 r. w razie stwierdzenia niezgodności produktu z Umową Sprzedaży podstawę i zakres odpowiedzialności określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne.
Względem pozostałych klientów, podstawę i zakres odpowiedzialności Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k., jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, określają przepisy Kodeksu Cywilnego.

DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE

Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. 
     • adres: Saxo Group sp. z o.o. sp.k. Zbrojownia, ul. Pszczyńska 202A 44-100 Gliwice;
     • telefon: 32 445 74 07;
     • e-mail: sklep@zbrojownia.pl

Reklamacja produktu na podstawie rękojmi - dotyczy reklamacji produktów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku:

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
2. W razie stwierdzenia wady Produktu Klient, o którym mowa w ust. 1 może:
a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny, chyba że Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b) żądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k jest zobowiązany usunąć wadę lub wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
3. Zamiast zaproponowanego przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może żądać usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
4. Jeśli do ustosunkowania się przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, w sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej, niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt. Produkt można dostarczyć do naszych punktów stacjonarnych - adresy lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, który poinstruuje w procedurze:
• e-mail -  sklep@zbrojownia.pl
• telefon - 32 445-74-07
5.  Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi wskazanemu w ust. 1 powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową - dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 roku:

1. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k  ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).
2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży,  może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k, Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k może:
a) wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub
b) naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.
Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k, Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 podpunktach a oraz b powyżej Klient udostępnia Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sklep Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Sklep o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k zapewnia odbiór Produktu na własny koszt, w Sklepie Stacjonarnym - adres - lub umożliwia w inny sposób odbiór Produktu od Klienta na koszt Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. W celu ustalenia odbioru towaru skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, który poinstruuje w procedurze
• e-mail -  sklep@zbrojownia.pl
• telefon - 32 445-74-07
4. Klient, o którym mowa w ust. 1 w razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Sklep odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;
b) Sklep nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust.3 powyżej;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;
e) z oświadczenia Sklep lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
5. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
6. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna Klient, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k Produkt na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. W przypadku gdy niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
7. Zwrot ceny przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k odbywa się takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
8. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
9. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dostał najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.)  zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

Więcej informacji w Regulaminie Sklepu: zbrojownia.pl/regulamin

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@zbrojownia.pl.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.